Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LVI sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 26 lipca 2023 r. (środa) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023  rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.

7.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

8.Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html 

20 lipca 2023