Polski Ład dla kultury. Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja druga

Gmina Radomyśl Wielki ogłasza nabór wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład”.

Zgodnie z przyjętą  Uchwałą Nr LII/392/2023 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zbaytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rzżdowego Programu Odbudowy Zabytków, gmina Radomyśl Wielki ogłasza nabór wniosków.

Na co można składać wnioski:

Wnioski można składać na zadania inwestycyjne w ramach następujących obszarów inwestycyjnych: prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą  z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022, poz. 840).

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

 1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt 7-15;
 17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

Osoby uprawnione do składania wniosku:

Wnioski mogą składać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022, poz. 840) albo posiadające zabytek w trwałym zarządzie.

Miejsce i termin składania wniosków:

Rozpoczęcie – 28.07.2023 r.

Zakończenie - 04.08.2023 r. 

Wnioski należy składać:

 • osobiście,
 •  za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki,
 • lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim,  w godzinach pracy Urzędu, tj. pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. 7:30 – 15:30

 Okres naboru wniosków może zostać zmieniony. W przypadku zmiany terminu naboru wniosków, informacja ta zostanie opublikowana.

Prognozowany limit środków pieniężnych

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach jednego z poniższych limitów:

 • Do 150 tys. zł,
 • Do 500 tys. zł,
 • Do 3,5 mln zł.

Dofinansowanie może być przyznane w wysokości nie wyższej niż 98 %  dotacji albo wartości zadania inwestycyjnego.

Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego.

Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty” https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978

Sposób weryfikacji wniosków:

Podstawę weryfikacji stanowi poprawnie podpisany i złożony wniosek wraz z załacznikami.

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, Burmistrz Radomyśla Wielkiego  zarekomenduje wnioski do złożenia w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Do decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego w sprawie rozstrzygnięcia nabór wniosków na dofinansowanie w formie dotacji zabytków z terenu gminy Radomyśl Wielki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- edycja druga, nie stosuje się trybu odwoławczego.

Przyznanie wnioskodawcy dotacji będzie uzależnione od otrzymania przez Gminę Radomyśl Wielki dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wymagane dokumenty:

Wykaz wymaganych dokumentów składanych do Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Wniosek należy składać na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy zabytku wpisanego jedynie do gminnej ewidencji zabytków
 2. aktualna decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót objętych wnioskiem o dotację lub zalecenia konserwatorskie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotycząca prac przy zabytku w przypadku zabytków wpisanych jedynie do gminnej ewidencji zabytków
 3.  dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem (aktualny odpis z księgi wieczystej, w przypadku braku księgi wieczystej nieruchomości - wypis z rejestru gruntów)
 4. kosztorys wraz z harmonogramem planowanych prac
 5. aktualne pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę

Załącznik:

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków, położonym na obszarze Gminy Radomyśl Wielki

28 lipca 2023