Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LVII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 10 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 14.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku na przebudowę układu komunikacyjnego przy zabytkowym kościele parafialnym  pw. Mikołaja Biskupa w Zgórsku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Radomyślu Wielkim na  renowację zabytkowej kapliczki  Św. Jana  Nepomucena w Radomyślu Wielkim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu na prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym  pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 (Parafia Zdziarzec).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 (Parafia Radomyśl Wielki).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radomyśl Wielki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. (Radomyśl Wielki dz. Nr. 105/4)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. (Radomyśl Wielki dz. Nr. 105/5)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. (Radomyśl Wielki dz. Nr. 105/6)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. (Radomyśl Wielki dz. Nr. 105/7)
 17. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

9 sierpnia 2023