Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotycząca zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinasowanie zadania pod nazwą: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki.

              B U R M I S T R Z

         Radomyśla Wielkiego

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

             powiat mielecki

 

Radomyśl Wielki dnia 31-07-2023r.

 

INFORMACJA

W dniu 26-07-2023r. została podpisana umowa nr 7849/2023/OZ/R/DA pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Radomyśl Wielki na dofinansowanie zadania: „Usuwanie odpadów  zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki” w ramach programu priorytetowego pod nazwą: „Ogólnopolski program finasowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Kwota dotacji obejmuje środki NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie stanowiące odpowiednio 75% i 10% kosztów kwalifikowanych.

W wyniku realizacji zadania objętego umową planowane jest unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości około 67,22 Mg, a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosił będzie 47.054,00 zł, z czego:

środki NFOŚiGW        -  35.290,50 zł,

środki WFOŚiGW       -    4.705,40 zł,

środki własne JST      -    7.058,10 zł.

Informacja z dnia 24-08-2023r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

 

 

 

31 lipca 2023