Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o rozpoczęciu prac nad „Programem współpracy gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”

Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje, że zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi na rok 2024” i  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy do wnoszenia propozycji w terminie od 11 września do 03 października br. na adres: sekretariat@radomyslwielki.pl

            Propozycje proszę wnosić w oparciu o „Projekt programu współpracy gminy Radomyśl Wielki z organizacjami  pozarządowymi na 2024 rok” na formularzu zgłoszenia opinii.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 5a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Program współpracy zawiera
w szczególności:

 1. Cel główny i cele szczegółowe programu.
 2. Zasady współpracy.
 3. Zakres przedmiotowy.
 4. Formy współpracy.
 5. Priorytetowe zadania publiczne.
 6. Okres realizacji.
 7. Sposób realizacji.
 8. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu.
 9. Sposób oceny realizacji programu.
 10. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.
 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Radomyśl Wielki, 11.09.2023 r.

Załączniki:

Projekt PROGRAM współpracy z organizacjami pozarządowymi

Formularz zgłoszenia opinii

11 września 2023