Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LVIII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 22 września 2023 r. (piątek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Żyraków w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Żyraków – dowóz zamieszkałych w Gminie Żyraków niepełnoprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia w roku szkolnym 2023/2024.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Radomyśl Wielki a Gminą Mielec w zakresie przyjęcia do realizacji przez Gminę Radomyśl Wielki zadania publicznego Gminy Mielec – dowóz zamieszkałych w Gminie Mielec niepełnoprawnych dzieci i młodzieży do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Pniu w celu zapewnienia im specjalistycznej formy kształcenia w roku szkolnym 2023/2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radomyśl Wielki na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Mieleckiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Zgórsku na przebudowę układu komunikacyjnego przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Mikołaja Biskupa w Zgórsku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Radomyślu Wielkim na renowację zabytkowej kapliczki Św. Jana Nepomucena w Radomyślu Wielkim.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu na prace konserwatorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Zdziarcu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Radomyślu Wielkim.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Radomyśl Wielki do Projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1.Rozwój istniejących Klastrów Energii. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju)”

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dulczy Wielkiej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dulczy Wielkiej.

15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html

18 września 2023