Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LXIII sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 30 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXI/23 z 12 grudnia 2023 r.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXII/23 z 28 grudnia 2023 r.
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej oraz z działalności komisji stałych w 2023 roku.
 11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

24 stycznia 2024