Zarządzenie nr 26/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 05 lutego 2024 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40  z późn. zm.), art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Uchwały Nr XV/123/19 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 23 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu na 2024 r.

§2

  1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
  2. Wyniki konkursu ofert zostaną zamieszczone:
    1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
    2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim,
    3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim

§3

Konkurs o którym mowa w § 1 przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 05 lutego 2024 r.

6 lutego 2024