Zarządzenie nr 29/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 07 lutego 2024 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 571 z późn.zm.) w związku z art. 41 ust. 1 pkt.5 i ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2023 r., poz.2151 z  późn.zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr LXI/465/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki na lata 2024-2027 – zarządza się, co następuje:

§1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy oraz uzależnień behawioralnych, a także zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców gminy Radomyśl Wielki, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, jako czynniki chroniące przed zachowaniami ryzykownymi.
  2. Na realizację zadań planuje się przeznaczyć łącznie 65.000 zł.
  3. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

  1. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
    1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
    2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim;
    3. na stronie internetowej Gminy Radomyśl Wielki www.radomyslwielki.pl

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
inż. Józef Rybiński

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie

Formularz oferty

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

8 lutego 2024