Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 09.02.2024 r.

o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego w dniu 07.02.2024 r. na realizację zadań publicznych z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), LIX/449/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, w związku z ogłoszeniem w dniu 07 lutego 2024 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z  zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Burmistrz Radomyśla Wielkiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac Komisji Konkursowej.

1. Każda organizacja pozarządowa oraz każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej.

2. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań z w/w zakresu.

3. Członkowie komisji biorąc udział w pracach komisji konkursowej nie mogą pozostawać w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który może budzić uzasadnioną wątpliwość, co do ich bezstronności podczas oceniania ofert a także nie mogą podlegać wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na Formularzu zgłoszenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłać  na adres: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@radomyslwielki.pl w terminie do dnia 23.02.2024 r.

5. W skład komisji konkursowej Burmistrz powoła jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Formularz zgłoszenia na członka komisji konkursowej

9 lutego 2024