Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z p. zm.) zwołuję LXV sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 12.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki stanowiącej własność Gminy Radomyśl Wielki na rzecz Powiatu Mieleckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Radomyślu Wielkim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.”Rap STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych województwa podkarpackiego”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radomyśl Wielki w 2024 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030”.
 11. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Radomyśl Wielki w 2023 r.
 12. Przedstawienie Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Radomyśl Wielki w 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Wyróżnienia „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radomyśl Wielki na 2024 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2024.   
 18. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie sesji.   

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jan Miękoś 

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

14 marca 2024