Zarządzenie nr 61/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zarządzenie Nr 61/2024

Burmistrza Radomyśla Wielkiego

z dnia 18 marca 2024 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia wyboru ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Na podstawie art. 11 – 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn.zm.), w związku z art. 41 ust. 1 pkt.5 i ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 2151 z  późn.zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały
Nr LXI/465/23 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki na lata 2024 - 2027,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny ofert na realizację w/w zadań publicznych w roku 2024 zatwierdzam do realizacji następujące oferty i przyznaję dotację na 2024 r. w wysokości:

 

Lp.

 

Nazwa organizacji pozarządowej

 

 

Kwota dotacji

1.

Koło Gospodyń Wiejskich Radomyśl Wielki

ul. Matuli 3

39-310 Radomyśl Wielki

 

 „Bezpieczny i aktywny Senior”

5 000 zł

2.

Stowarzyszenie Motocyklowe MOTO LEWART

ul. Firleja 30A

39-310 Radomyśl Wielki

 

 „Rozpoczęcie sezonu motocyklowego – piknik rodzinny – zdrowy, trzeźwy, bezpieczny”

5 000 zł

3.

Stowarzyszenie SZKOŁA DLA WSZYSTKICH

ul. Kościuszki 2

39-310 Radomyśl Wielki

 

 „Kompetencje przyszłości, zajęcia programowania i logicznego myślenia – alternatywą do zachowań ryzykownych”

 

 

 

4 380 zł

4.

Stowarzyszenie szachowe SZACH-MAT

ul. Chopina 17

39-310 Radomyśl Wielki

 

 „SZACH-MAT – używkom, profilaktyka poprzez grę w szachy”

 

5 000 zł

5.

Ludowy Klub Sportowy „Janovia” w Janowcu

Janowiec 70

39-312 Żarówka,

 

 „Janovia Cup 2024”

 

5 000 zł

6.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zgórsku

Zgórsko 16

39-308 Wadowice Górne

 

„Żyj aktywnie, zdrowo i bezpiecznie”

 

 

5 000 zł

7.

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Lokalnego” w Żarówce

Żarówka 29

39-312 Żarówka

 

Rodzinny Piknik Profilaktyczny - „Podróż do barwnych lat 90”

 

 

5 000 zł

8.

Stowarzyszenie Ku Przyszłości w Partyni

Partynia 71 A

39-310 Radomyśl Wielki

 

„Każdy o tym wie! Chcesz być zdrowy – ruszaj się!”

 

 

5 000 zł

9.

Stowarzyszenie „Z Duchem Czasu” w Dąbrówce Wisłockiej

Dąbrówka Wisłocka 114 A

39-315 Ruda

 

„W rodzinie siła – mówimy nie wszystkim używkom”

 

 

5 000 zł

10.

Stowarzyszenie „Impuls” Ruda

Ruda 125

39-315 Ruda

 

„Kultywowanie tradycji i poznawanie naszej historii – nauka przez zabawę bez używek”

 

 

4 500 zł

11.

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Wisłockiej

Dąbrówka Wisłocka 114A

39-315 Ruda

 

„Zakończenie lata – w duchu trzeźwości”

 

 

 

5 000 zł

 

12.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dulczy Małej

Dulcza Mała 59

39-310 Radomyśl Wielki

 

„Zachowaj trzeźwy umysł – Pielgrzymka Strażaków do Częstochowy. Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”

 

 

5 000 zł

SUMA:

58 880 zł

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Radomyśl Wielki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Radomyśla Wielkiego
inż. Józef Rybiński

 

 

 

18 marca 2024