Zarządzenie nr 81/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn.zm.) art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn.zm.) Burmistrz Radomyśla Wielkiego zarządza:

§1

Przyznać dotację w wysokości 2 835 zł (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych 00/100 gr.) na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Stowarzyszenia „Nasza Gmina” Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki pod nazwą: „Świętokrzyskie czaruje magią i zdrowiem”.

W okresie zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej gminy tj. od 22 do 29 kwietnia 2024 r. nie zgłoszono żadnych uwag.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz
Radomyśla Wiekiego
inż. Józef Rybiński

treść zarządzenia

2 maja 2024