Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z p. zm.) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 12.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków komisji stałych Rady Miejskiej w kadencji 2024-2029.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na kadencję 2024-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na kadencję 2024-2029.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim na kadencję 2024-2029.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Radomyśla Wielkiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Radomyśl Wielki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych reprezentantów Gminy Radomyśl Wielki w Związku Międzygminnym Wodociągów  i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą w Woli Rzędzińskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli gminy do Międzygminnego Związku Zaopatrzenia w Wodę Gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w 2024 roku. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Radomyśl Wielki na 2024 rok.
 16. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Ewelina Maroń

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

15 maja 2024