Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z p. zm.) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 7 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Radomyśl Wielki na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 8. Przedstawienie Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomyśl Wielki za rok 2023.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Orientuj się!"
 11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.  
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewelina Maroń

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

29 maja 2024