Raport o stanie gminy Radomyśl Wielki za 2023 rok

I N F O R M A C J A

o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie

nad raportem o stanie Gminy Radomyśl Wielki za 2023 rok

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na 18 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, dzień ten przypada na 17 czerwca 2024 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W zgłoszeniu powinno się znaleźć imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 17 czerwca br. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

 

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Radomyśl Wielki za 2023 rok 

wzór zgłoszenia

5 czerwca 2024