Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z p. zm.) zwołuję V sesję Rady Miejskiej w  Radomyślu  Wielkim na  dzień 17 lipca 2024 r. (środa) o godz. 13.00, która odbędzie się w sali narad budynku Sokół w Radomyślu Wielkim.

Przewidziany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Wisłocka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dulcza Mała.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dulcza Wielka.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janowiec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Partynia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pień.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podborze.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruda.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdziarzec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgórsko.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żarówka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Radomyśl Wielki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Orientuj się!" (SP Dulcza Wielka)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Orientuj się!" (SP Janowiec)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Orientuj się!" (SP Dąbrówka Wisłocka)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Radomyśl Wielki na 2024 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2024.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki.
 25. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 26. Zamknięcie sesji.   

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Ewelina Maroń

OBRADY RADY MIEJSKIEJ SĄ JAWNE

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Biorąc udział w sesji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i rozpowszechnianie tego wizerunku na stronie Gminy Radomyśl Wielki i w Biuletynie Informacji Publicznej: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej.html  

10 lipca 2024