Zarządzenie Nr 121/2024 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 08 lipca 2024 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w Gminie Radomyśl Wielki w 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/123/19 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 23 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Dokonuje się wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 108/2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu na 2024 r.
 2. Wykaz podmiotów, których wnioski zostały wybrane w konkursie ofert wraz z określeniem kwot dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu zamieszcza się:

 1. na stronie internetowej Gminy Radomyśl Wielki www.radomyslwielki.pl
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radomyśl Wielki
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
mgr Agnieszka Machnik

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 121/2024

Burmistrza Radomyśla Wielkiego

z dnia 08 lipca 2024 r

 

OBWIESZCZENIE

Przyznaje się dotację na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w Gminie Radomyśl Wielki w 2024 roku następującym podmiotom:

 1. KS „Radomyślanka GEYER & HOSAJA” Radomyśl Wielki – 5.000 zł
 2. KS „ATUT” Podborze – 6.000 zł
 3. LKS „ORŁY” Ruda – 4.000 zł
 4. Stowarzyszenie „Szach-Mat” Radomyśl Wielki – 4.000 zł
 5. KS Zgórsko – 4.000 zł
 6. LKS „SOKÓŁ-PIEŃ” Pień – 5.000 zł
 7. LKS „Apollo” Dulcza Mała – 4.000 zł
 8. Akademia Piłkarska Radomyśl Wielki – 3.000 zł
 9. LKS „Janovia” Janowiec – 4.000 zł
 10. LKS „Jamnica” Dulcza Wielka – 5.000 zł
 11. KS „HETMAN” Dąbrówka Wisłocka – 4.000 zł
 12. Szkolny Klub Sportowy „LIDER” – 2.000 zł

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego
mgr Agnieszka Machnik

9 lipca 2024