KOMUNIKAT BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO z dnia 16.03.2020 r.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID -19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 informuję:
 1. W Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim od dnia 16 marca 2020 r. sprawy załatwiane będą telefonicznie pod nr. tel.:
 • Burmistrz, Z-ca burmistrza, Sekretarz, Sekretariat – 14 680 70 50
 • Urząd Stanu Cywilnego – 14 680 70 61
 • Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe – 14 680 89 04
 • Sprawy podatkowe – 14 680 89 01, 14 680 89 00
 • Skarbnik, Księgowość – 14 680 70 54, 14 680 89 05
 • Ochrona środowiska – 14 680 89 16
 • Budownictwo – 14 680 70 53
 • Inwestycje – 14 680 70 60
 • Ewidencja ludności, dowody osobiste – 14 680 70 68
 • Opłaty za gospodarowanie odpadami – 14 680 70 59
 • Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 14 680 70 52

oraz drogą pocztową lub poprzez e-PUAP z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do Urzędu oraz pod adresem: sekretariat@radomyslwielki.pl;

 1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim:
 • Dyrektor GOPS – 14 681 14 22
 • Z-ca Dyrektora, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc społeczna – 14 686 50 77
 • Pracownicy socjalni – 14 681 97 22
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – 14 682 99 75

 oraz drogą elektroniczną : gops@gops.radomyslwielki.pl

W sprawach pilnych, których nie ma możliwości załatwienia kontaktem telefonicznym, po wcześniejszym umówieniu się – interesanci proszeni są o użycie dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

     

  Burmistrz Radomyśla Wielkiego

inż. Józef Rybiński

16 marca 2020