Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące zebranych dokumentów i materiałów przez wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 x 3,7 o długości ok. 58 mb, na działce nr ewid. 244/10 położonej w Radomyślu Wielkim.

Urząd Miejski                                                                   Radomyśl Wielki dnia 17-03-2017r.
w Radomyślu Wielkim
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki
BI.IV.6733.22.6.2017

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed

wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778 – tekst jednolity ) Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim obwieszcza, że:

- Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, w ciągu 14 dni od otrzymania pisma (znak BI.IV.6733.22.3.2017 z dnia 23-02-2017r.) w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 x 3,7 o długości ok. 58 mb na działce nr ewid. 244/10 położonej w Radomyślu Wielkim nie zajął stanowiska,  a więc zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie uważa się za dokonane,

- Starosta Powiatu Mieleckiego w ciągu 14 dni od otrzymania pisma (znak BI.IV.6733.22.4.2017 z dnia 23-02-2017r.) w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dla w/w inwestycji nie zajął stanowiska,  a więc zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie uważa się za dokonane,

            Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 x 3,7 o długości ok. 58 mb na działce nr ewid. 244/10 położonej w Radomyślu Wielkim. Jednocześnie informuje  się  o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w sprawie.

            Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53, w terminie 5 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

            Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

            Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim w dniu 17-03-2017r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

17 marca 2017