Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci kablowej podziemnej 15kV zasilającej stację transformatorową S – 407 Ruda 3 w miejscowości Ruda gm. Radomyśl Wielki

Radomyśl Wielki dn. 14-04-2017r.

BI. II 6733.  55   .  2017

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2016 r. poz. 778 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że w dniu 7-04-2017r. zostało wszczęte na wniosek :  TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna – Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96B – działając przez pełnomocnika Piotr  Śmietana 

postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji   inwestycji  celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci kablowej  podziemnej 15kV  zasilającej  stację transformatorową S – 407 Ruda 3 na  działkach o nr ewid. 4345/5, 4346/2, 4347, 4349, 4389/1, 4395/8, 4400/4, 4403/5, 4621/1, 4624/2, 4625/4, 4625/5, 4625/6, 4626/4  w miejscowości Ruda   gm. Radomyśl Wielki  

  Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w  miejscowości Ruda      -  Gmina Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 14-03-2017r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

 

dnia 14-04-2017r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

 

Podpis …………………………….

Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego
/-/ inż. Józef  Rybiński

 

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości Ruda .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
14 kwietnia 2017