Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbie gm. Radomyśl Wielki

          Radomyśl   Wielki  dnia 10- 05-2017r.

BI. II 6733. 72 .  2017

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2016 r. poz. 778 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO
obwieszcza:

że w dniu 26-04-2017r. zostało wszczęte na wniosek :  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  ul. M. Kasprzaka 25   01-224 Warszawa – Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 – pełnomocnik Dariusz Lizak – Dąbrowa  Tarnowska

postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji   inwestycji  celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63x5,7  L = około 143 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid.  361, 80, 259/3, 258/2   w miejscowości  Dąbie    gm. Radomyśl Wielki

  Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w  miejscowości  Dąbie      -  Gmina Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 10-05-2017r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

 

dnia10-05-2017r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

 

Podpis …………………………….

Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego
/-/ inż. Józef  Rybiński

 

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości Dąbie   .        
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
10 maja 2017