Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 RADOMYŚL WIELKI  

BI.IV.6220.10.11.2016                                                                     Radomyśl Wielki dnia 19-06-2017r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO

            Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji   o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego,

zawiadamia,

że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki”, zostało postanowieniem znak BI.IV.6220.10.10.2016 z dnia 19-06-2017r. podjęte w związku  z przedłożeniem przez Inwestora w dniu 05-06-2017r raportu oddziaływania na środowisko. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie miejscowości Dąbrówka Wisłocka i obejmie swym  zakresem następujące działki ewidencyjne: 123/1, 474/15, 474/16, 474/22, 474/60, 621, 678/1, 678/2, 679/1, 679/2, 679/3, 681, 684, 688/2, 688/3, 688/4, 689/1, 689/2, 689/4, 689/5, 689/6, 689/7, 689/8, 689/9, 692, 696, 697, 841/1, 841/2, 850, 855, 857/1, 857/2, 857/3, 857/4, 857/5, 857/6, 857/7, 857/8, 857/9, 857/10, 857/11, 857/12, 857/13, 861, 862/2, 865/2, 866, 870, 871, 894, 895, 896, 900/1, 900/3, 901, 902/1, 902/2, 904/1, 904/2, 904/3, 904/4, 904/5, 905, 906/2, 910, 911/2, 912, 913, 914, 921, 922/1, 923/3, 923/4, 964, 1019/2, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026/2, 1026/4, 1026/6, 1026/7, 1026/8, 1026/9, 1026/10, 1026/11, 1027, 1028/1, 1028/2, 1043/7, 1043/10, 1043/11, 1043/13, 1043/14, 1043/15, 1043/18, 1043/22, 1043/25, 1043/26, 1043/27, 1043/28, 1043/29, 1043/30, 1043/32, 1043/35, 1044/2, 1044/4, 1045/1, 1045/4, 1046/1, 1047/7, 1047/9, 1048/6, 1048/7, 1048/8, 1048/12, 1048/14, 1048/17, 1048/19, 1048/22, 1052/1, 1052/2, 1053/1, 1053/2, 1061/4, 1072/2, 1073/2, 1074/2, 1075/3, 1075/4, 1075/5, 1076, 1077, 1078, 1079/2, 1080/1, 1080/2, 1081/1, 1081/2, 1082, 1083/1, 1083/2, 1084/3, 1084/4, 1084/5, 1084/6, 1085/1, 1085/2, 1085/3, 1086/1, 1086/2, 1086/3, 1087, 1088/1, 1088/4, 1090/2, 1090/5, 1091/2, 1092/2, 1092/3, 1093/2, 1094/2, 1095/2, 1096/2, 1096/4, 1097/2, 1097/4, 1098/2, 1100/2, 1100/4, 1101/4, 1101/5, 1102, 1103/4, 1103/5, 1105/7, 1105/9, 1105/10, 1105/11, 1106/1, 1106/2, 1107, 1321, 1322, 1360/7, 1360/8, 1361, 1362, 1366, 1383/4, 1383/5, 1384/2, 1385/4, 1385/6, 1386/2, 1388/1, 1389/2, 1390/2, 1498/7, 1498/8, 1498/9, 1498/10, 1498/13, 1498/15, 1498/16, 1498/17, 1498/19, 1500/1, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1501, 1502/1, 1502/2, 1504/3, 1504/4, 1504/5, 1505/2, 1506/2, 1508/2, 1509/1, 1509/2, 1510/2, 1511/1, 1511/4, 1512/5, 1512/6, 1513/1, 1514/7, 1514/9, 1514/10, 1514/11, 1515/2, 1515/3, 1516, 1517, 1519/1, 1519/2, 1551, 1556, 1560, 1571, 1572, 1605, 1606/1, 1606/2.

Z  treścią w/w postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się  w Referacie Ochrony Środowiska i Budownictwa, Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, pokój nr 3, telefon 14 680-70-53 w godzinach pracy urzędu  w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 

Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu, ze względu na swój interes prawny i obowiązek”.   

Zgodnie z art. 49 K.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim,  w sołectwie Dąbrówka Wisłocka a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim www.radomyslwielki.pl.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim w dniu 19-06-2017r.

Z up. Burmistrza

/-/ mgr Stanisław Lonczak

Zastępca Burmistrza

                                                          

19 czerwca 2017