Wykaz do publicznej wiadomości

WYKAZ do publicznej wiadomości nieruchomości położonych w Żarówce przeznaczonych do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) – Burmistrz Radomyśla Wielkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Radomyśl Wielki, położonych w miejscowości Żarówka przeznaczonych do sprzedaży.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Radomyśl Wielki w/w działki położone są w terenach j/w.

Informuje się jednocześnie, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 cytowanej na wstępie ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem przysługuje byłym właścicielom zbywanych nieruchomości lub ich spadkobiercom po cenie podanej w wykazie.

Byli właściciele lub ich spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie po cenie podanej w wykazie w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszego wykazu.

W przypadku nie złożenia oświadczenia w podanym wyżej terminie przez byłych właścicieli lub ich spadkobierców, nieruchomości mogą być sprzedane w trybie bezprzetargowym.

Radomyśl Wielki, 6.09.2017 r.                                                                 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

7 września 2017