Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej instalacji pod nazwą: Punkt do zbierania odpadów w miejscowości Ruda na działce nr ewid. 3112.

                                                             

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 RADOMYŚL WIELKI

BI.IV.6220.2.8.2017                                                                               Radomyśl Wielki dnia 10-10-2017r.

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust 1 w związku z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r, poz. 1405 – tekst jednolity) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO
ZAWIADAMIA

że w dniu 10-10-2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Punkt do zbierania odpadów na działce nr ewid. 3112 położonej w miejscowości Ruda, gmina Radomyśl Wielki.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Firma Handlowo – Usługowa Sabina Żala z siedzibą w Rudzie.

            Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3 w godzinach od 730  do 1530.

          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  10-10-2017r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w sołectwie Ruda a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim www.radomyslwielki.pl.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

          Inspektor ds. ochr. środowiska         

 

 

10 października 2017