Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rewitalizacji terenów i budynków w Radomyślu Wielkim - budowa budynku usługowego (m.in. na cele kulturalno - społeczne) na działkach nr ewid. 1000/1 oraz 1000/2 położonych w Rynku w Radomyślu Wielkim.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

BI.IV.6733.208.1.2017                                                                                   Radomyśl Wielki 07-12-2017r.     

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2017r., poz. 1257)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu        i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 – j.t.),

Urząd Miejski  w   Radomyślu Wielkim   informuje:

że w dniu  06-12-2017r. zostało wszczęte na wniosek: Gminy Radomyśl Wielki, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Rewitalizacja terenów  i budynków w Radomyślu Wielkim – budowa budynku usługowego (m.in. na cele kulturalno – społeczne) na działkach nr ewid. 1000/1 oraz 1000/2 położonych w Rynku w Radomyślu Wielkim.

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 3 lub telefonicznie 14 6807053 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim w dniu 07-12-2017r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Inspektor ds. ochr. środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 grudnia 2017