Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotycząca zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji paliw w Radomyślu Wielkim - Wólka Dulecka na działkach nr ewid. 186/2 oraz 186/5.

         Burmistrz
 Radomyśla Wielkiego

39-310 Radomyśl Wielki
           Rynek32
     powiat mielecki

BI.IV.6220.1.2.2018                                                                    Radomyśl Wielki, dnia 11-01-2018r.

Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 – tekst jednolity) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych www.system.sios.pl/search pod numerem 6/2018 wniosku Firmy Usługowo - Handlowej Alfa – Trans Jacek Kokoszka, Janowiec 132  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw” w miejscowości Radomyśl Wielki – Wólka Dulecka na działkach nr ewid. 186/2 oraz 186/5.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego, a  organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu oraz organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim  w dniu 11-01-2018r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Inspektor ds. ochr. środowiska

 

 

                                  

                                                                      

    

 

                                                                 

11 stycznia 2018