Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :„ Budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 90 L = 49mb w miejscowości Ruda - gmina Radomyśl Wielki”.

BI. II. 6733. 4 . 2018r.

     Radomyśl Wielki dn. 8-03-2018r.

 

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017, poz. 1257 t.j. ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r.  poz. 1073 j.t.) .

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

o b w i e s z c z a  :

że  decyzją tego organu  znak: BI.II. 6733. 4 2018r. z dnia 8-03-2018r. ustalono  lokalizację inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej na : Budowie  odcinka  sieci gazowej średniego ciśnienia PE  100 SDR 11 dn. 90 L =  49mb na  terenie obejmującym nieruchomość o nr ewid. 4618/1   w miejscowości    Ruda   - gmina Radomyśl Wielki”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją i załącznikiem graficznym  w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim – Rynek 32, pokój nr 3 w ciągu 14 dni licząc od dnia  8-03-2018r.   w godzinach   pracy   Urzędu.

 

 
 

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 8-03-2018r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

 

 

                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    BURMISTRZ

RADOMYŚLA    WIELKIEGO

 

1. Tablica  ogłoszeń  w   miejscowości   Ruda    .

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

3. a/a

8 marca 2018