Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa mostu na rowie Nowym Głównym w ciągu drogi powiatowej Nr 1169R Podleszany- Rydzów-Ruda-Zasów w miejscowości Ruda ” .

BI.II.6733.56 2.2018                               Radomyśl Wielki 16-05-2018r.

  

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 t.j. ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r.  poz. 1073 ),

Urząd Miejski  w   Radomyślu Wielkim   informuje:

że w dniu  16-05-2018r. zostało wszczęte na wniosek :    Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu ul. Korczaka 6a – działając przez pełnomocnika Krzysztofa Mac

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pn: „Przebudowa mostu na rowie Nowym Głównym w ciągu drogi powiatowej Nr 1169R  Podleszany- Rydzów-Ruda-Zasów  w km 8 + 427,00 na działkach nr ewid.  2081, 2041/1, 2041/2,2065,2066,2207, 2232  w miejscowości   Ruda ” .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Referacie Budownictwa i Ochrony Środowiska w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w godz. 8.00 - 15.30, tel. /14/ 680-70-53 pokój nr 3 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 
 

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 16-05-2018r.

ZDJĘTO

dnia ...................................

Podpis .................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tablica ogłoszeń w miejscowości   Ruda   .
  2. Tablica ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
16 maja 2018