Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotycząca zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

         Burmistrz
 Radomyśla Wielkiego

39-310 Radomyśl Wielki
           Rynek32
     powiat mielecki

BI.IV.6220.5.6.2017                                                                     Radomyśl Wielki, dnia 13-06-2018r.

IN F O R M A C J A

o zawieszeniu postępowania w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Radomyśla Wielkiego działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 – tekst jednolity) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych www.system.sios.pl/search pod numerem 37/2018 postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji złoża piasku „Dąbrówka Wisłocka” w miejscowości Dąbrówka Wisłocka na działkach nr ewid. 121, 122/2, 124/1, 124/3, 124/4, 124/5, 151/3, 152/1, 152/2.

            Z treścią w/w postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Budownictwa, Urzędu Miejskiego   w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, pokój nr 3, telefon 14 680-70-53 w godzinach pracy urzędu  w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 

Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu, ze względu na swój interes prawny i obowiązek”.   

Dane o postanowieniu zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Radomyślu Wielkim http://www.radomyslwielki.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim oraz w sołectwie Dąbrówka Wisłocka w dniu 13-06-2018r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Inspektor ds. ochr. środowiska

                                                                                             

 

 

 

13 czerwca 2018