Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej instalacji pod nazwą: „Budowa dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego w łącznej obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzysząca” na działkach o nr ewid. 187/1, 188/2, 191 położonych w miejscowości Radomyśl Wielki – Wólka Dulecka.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 RADOMYŚL WIELKI

BI.IV.6220.5.2.2018                                                                     Radomyśl Wielki dnia 08-08-2018r.

 

Obwieszczenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  

i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

           Działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 – j.t.)

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego w łącznej obsadzie powyżej 210 DJP  z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ewid. 187/1, 188/2, 191 położonych w miejscowości Radomyśl Wielki – Wólka Dulecka.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek  Wojciecha Pasieczyńskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Piotra Wędrychowskiego, De Heus Sp. z o.o., ul. Lotnicza 21b, 99-100 Łęczyca. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać  na środowisko, o których mowa  w § 2 ust. 1 pkt. 51 oraz § 3 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U z  2016r. poz. 71).

          Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu (właściwy do wydania opinii Sanitarnej), Marszałek Województwa Podkarpackiego (właściwy do wydania opinii jako organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (właściwy do uzgodnienia warunków realizacji dla planowanej instalacji),  oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (właściwy do uzgodnienia warunków realizacji dla w/w przedsięwzięcia).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

-   zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy ( w tym: wnioskiem o wydanie decyzji, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu (pon. 800 do 1600, wt. – pt.  w godzinach od 730 do 1530),

-   zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ uwagi i wnioski  mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 1405)  w terminie 30 dni tj. od 09-08-2018r. do 07-09-2018r.  na adres: Urząd Miejski                    w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki, poczta elektroniczna – p.stachowicz@radomyslwielki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy  - każdy ma prawo do składania uwag i wniosków  w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 08-08-2018r. poprzez zamieszczenie :

-    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielki, Rynek 32,

-    na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zdziarzec,

-    na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl),

-     w Biuletynie informacji publicznej w zakładce ogłoszenia (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia),

-      w miejscu realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Radomyśl Wielki.

Z up. Burmistrza

/-/ Michał Sypek

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

8 sierpnia 2018