Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości 43,0 mb, na działkach nr ewid. 298/5 oraz 298/11 położonych w Radomyślu Wielkim – Wólka Dulecka.

BURMISTRZ                                                                                  Radomyśl Wielki 10-10-2018r.
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.IV.6733.22.1.2018

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1257), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  obwieszcza, że decyzją znak: BI.IV.6733.22.2018 z dnia 10-10-2018r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości 43,0 mb, na działkach nr ewid. 298/5 oraz 298/11 położonych w Radomyślu Wielkim – Wólka Dulecka.

Inwestorem w/w inwestycji jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Oddział w Jaśle, ul. Floriańska 112.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: p.stachowicz@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  10-10-2018r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

Z up. Burmistrza

/-/ Michał Sypek

Sekretarz Gminy

 

 

 

10 października 2018