Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce nr ewid. 993/1 położonej w miejscowości Janowiec.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 Radomyśl Wielki                                                                    

BI.IV.6220.3.9.2018                                                                  Radomyśl Wielki dnia 24-10-2018r.

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust 1  oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r, poz. 1405 – tekst jednolity) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO
ZAWIADAMIA

że w dniu 24-10-2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 993/1 położonej w miejscowości Janowiec, gmina Radomyśl Wielki.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Firma MILBUD Budownictwo – Wykończenia Nieruchomości, Adrian Milas.

            Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym uzgodnieniami  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3 w godzinach od 730  do 1530.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 24-10-2018r. poprzez zamieszczenie :

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielki, Rynek 32,

-  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarna, ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna,

-   na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czarna (www.czarna.biuletyn.net),

-   na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl),

-  w Biuletynie informacji publicznej w zakładce ogłoszenia (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia),

-    w miejscu realizacji przedsięwzięcia w sołectwie Janowiec.

            Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza

/-/ Stanisław Lonczak

Zastępca Burmistrza

 

           

 

 

     

 

24 października 2018