Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :„ Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 L = 76mb w miejscowości Zdziarzec - gmina Radomyśl Wielki”.

BI. II. 6733. 29 . 2018r.

     Radomyśl Wielki dn. 19-11-2018r.

 

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018, poz. 2096 t.j. ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r.  poz. 1945 j.t.) .

                       Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                 o b w i e s z c z a  :

że  decyzją tego organu  znak: BI.II. 6733.29. 2018r. z dnia 19-11-2018r. ustalono  lokalizację inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej na : Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE  100 SDR 11 dn. 63 L = 76mb na  terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 1084, 1086/1, 1088/1,1089/1   w miejscowości   Zdziarzec  - gmina Radomyśl Wielki”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją i załącznikiem graficznym  w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim – Rynek 32, pokój nr 3 w ciągu 14 dni licząc od dnia  19-11-2018r.   w godzinach   pracy   Urzędu.

 

 
 

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 19-11-2018r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  BURMISTRZ

                                                           RADOMYŚLA    WIELKIEGO

22 listopada 2018