Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości 9 mb na działkach o nr ewid. 538, 632/2, 639 położonych w Radomyślu Wielkim.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.IV.6733.3.1.2019                                                                                      Radomyśl Wielki 16-01-2019r.     

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2018r., poz. 2096)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 – j.t.),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego   informuje:

że w dniu  11-01-2019r. zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200  Jasło reprezentowanej przez Dariusza Lizaka F.H.U „Hydroland”, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości 9 mb  na działkach o nr ewid.  538, 632/2, 639 położonych w Radomyślu Wielkim.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: p.stachowicz@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  16-01-2019r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

Z up. Burmistrza

/-/ Michał Sypek

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

 

 

16 stycznia 2019