Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę zaplecza szatniowo-magazynowego przy boisku sportowym w miejscowości Dąbrówka Wisłocka gm. Radomyśl Wielki

Radomyśl   Wielki  dnia 18-01-2019r.

BI. II 6733. 16  2019

                                 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2096 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że w dniu 14-11-2019r. zostało wszczęte na wniosek :  Gminy Radomyśl Wielki , Rynek 32 , 39-310 Radomyśl Wielki  

postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji   inwestycji  celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej: budowę   zaplecza  szatniowo-magazynowego przy boisku sportowym , na terenie obejmującym nieruchomość o nr ewid.  169    w miejscowości   Dąbrówka Wisłocka         gm. Radomyśl Wielki

  Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w  miejscowości   Dabrówka Wisłocka        -  Gmina Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 18-01-2019r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 18-01-2019r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego

/-/ inż. Józef  Rybiński

 

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości  Dąbrówka Wisłocka .        
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
12 lutego 2019