Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn 63 o długości 9 mb” na działkach nr ewid. 538, 632/2, 639 położonych w Radomyślu Wielkim.

Urząd Miejski                                                                   Radomyśl Wielki dnia 14-02-2019r.
w Radomyślu Wielkim
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki
BI.IV.6733.3.6.2019

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed

wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. 2018, poz. 1945 – tekst jednolity ) Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim obwieszcza, że:

- Nadzór Wodny w Dąbrowie Tarnowskiej pismem znak KR.4.1.436.33.2019.KŁ z dnia 23-01-2019r. poinformował tutejszy organ, że na terenie objętym inwestycją pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn 63 o długości 9 mb” na działkach nr ewid. 632/2, 639 położonych w Radomyślu Wielkim nie występują urządzenia melioracji wodnych natomiast na działce nr ewid. 538, obręb Radomyśl Wielki występują urządzenia melioracji wodnych – podziemna sieć drenarska, w związku z czym wszystkie roboty inwestycyjne musza być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U z 2017r. poz. 1566),

- Starosta Powiatu Mieleckiego w ciągu 14 dni od otrzymania pisma (znak BI.IV.6733.3.4.2019 z dnia 22-01-2019r.) w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dla w/w inwestycji nie zajął stanowiska,  a więc zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie uważa się za dokonane.

            Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11,  dn 63 o długości  9 mb” na działkach nr ewid. 538, 632/2, 639 położonych w Radomyślu Wielkim. Jednocześnie informuje  się  o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie.

            Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

            Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag
do przedmiotowej sprawy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 14-02-2019r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Inspektor ds. ochrony środowiska

14 lutego 2019