Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :„ Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 L = 27,0mb Partynia - gmina Radomyśl Wielki”.

BI. II. 6733. 6 . 2019r.

     Radomyśl Wielki dn. 4-03-2019r.

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018, poz. 2096 t.j. ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r.  poz. 1945 j.t.) .

                       Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                 o b w i e s z c z a  :

że  decyzją tego organu  znak: BI.II. 6733.  6 . 2019r. z dnia 4- 03-2019r. ustalono  lokalizację inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej na : Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE  100 SDR 11 dn. 63 L = 27,0mb na  terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 807, 805/1  w miejscowości  Partynia   - gmina Radomyśl Wielki”.   

Zainteresowani mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją i załącznikiem graficznym  w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim – Rynek 32, pokój nr 3 w ciągu 14 dni licząc od dnia  4-03-2019r.   w godzinach   pracy   Urzędu.

 
 

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 4-03-2019r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       BURMISTRZ

RADOMYŚLA    WIELKIEGO

 

1. Tablica  ogłoszeń  w   miejscowości  Partynia      .

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

3. a/a

5 marca 2019