Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotycząca podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej instalacji pod nazwą: Eksploatacja złoża piasku „Dąbrówka Wisłocka” w miejscowości Dąbrówka Wisłocka na działkach nr ewid. 121, 122/2, 124/1, 124/3, 124/4, 124/5, 151/3, 152/1, 152/2.

         Burmistrz
 Radomyśla Wielkiego

39-310 Radomyśl Wielki
           Rynek32
     powiat mielecki

 

BI.IV.6220.5.8.2017                                                                            Radomyśl Wielki, dnia 15-05-2019r.

IN F O R M A C J A

o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 – j.t.),

informuję:

że w dniu  15-05-2019r. zostało wydane postanowienie znak BI.IV.6220.5.7.2017  podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja złoża piasku „Dąbrówka Wisłocka” w miejscowości Dąbrówka Wisłocka na działkach nr ewid. 121, 122/2, 124/1, 124/3, 124/4, 124/5, 151/3, 152/1, 152/2,  w związku z wycofaniem swojego wniosku przez Inwestora.

            Dane o postanowieniu zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się  na stronie internetowej http://system.sios.pl/search oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Radomyślu Wielkim http://www.radomyslwielki.pl.

            Zamieszczono na stronie internetowej w dniu 15-05-2019r.

Z up. Burmistrz

/-/ Piotr Stachowicz

Inspektor ds. ochrony środowiska

 

 

 

15 maja 2019