Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej instalacji pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 2683, obręb Podborze, gmina Radomyśl Wielki.

         Burmistrz
 Radomyśla Wielkiego

39-310 Radomyśl Wielki
           Rynek32
     powiat mielecki

BI.IV.6220.7.1.2019                                                                     Radomyśl Wielki, dnia 11-07-2019r.

Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 – tekst jednolity) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych www.system.sios.pl/search pod numerem 68/2019 wniosku Firmy PV 130 Sp. z o.o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika Sławomira Radkowskiego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2683 w obrębie geodezyjnym Podborze, gmina Radomyśl Wielki.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego, a  organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu oraz organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim w dniu 11-07-2019r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

Ochr. Środowiska i Gosp. Komunalnej

 

 

                                  

                                                                      

    

11 lipca 2019