Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotycząca wydania postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej instalacji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1045/4 w obrębie geodezyjnym Partynia, gmina Radomyśl Wielki.

         Burmistrz
 Radomyśla Wielkiego

39-310 Radomyśl Wielki
           Rynek32
     powiat mielecki

BI.IV.6220.1.5.2019                                                                Radomyśl Wielki, dnia 01-08-2019r.

INFORMACJA
Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Informuję, że w dniu 01-08-2019r. wydane zostało postanowienie Burmistrza Radomyśla Wielkiego znak BI.IV.6220.1.4.2019, w którym stwierdzono o braku konieczności przeprowadzenia przez Inwestora Firmę PV 130 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Sławomira Radkowskiego oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:  Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1045/4 w obrębie geodezyjnym Partynia, gmina Radomyśl Wielki, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Dane o postanowieniu zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który prowadzony jest na stronie internetowej pod adresem http://system.sios.pl/search.

            Z treścią postanowienia można również zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 , pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie 14 680-89-16.

            Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.

Niniejsza informacja zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu   01-08-2019r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w sołectwie Partynia a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

 

 

1 sierpnia 2019