Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :„ Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 L = 53 mb w miejscowości Żarówka - gmina Radomyśl Wielki”.

BI. II. 6733. 19 . 2019r.

     Radomyśl Wielki dn. 2-08-2019r.

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018, poz. 2096 t.j. ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r.  poz. 1945 j.t.) .

                       Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                 o b w i e s z c z a  :

że  decyzją tego organu  znak: BI.II. 6733.  19 . 2019r. z dnia 2-08-2019r. ustalono  lokalizację inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej na : Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE  100 SDR 11 dn. 63 L = 53 mb na  terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 3322/2,3564   w miejscowości   Żarówka   - gmina Radomyśl Wielki”.   

Zainteresowani mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją i załącznikiem graficznym  w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim – Rynek 32, pokój nr 3 w ciągu 14 dni licząc od dnia  2-08-2019r.   w godzinach   pracy   Urzędu.

 
 

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia2-08-2019r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      BURMISTRZ

RADOMYŚLA    WIELKIEGO

 

1. Tablica  ogłoszeń  w   miejscowości Żarówka     .

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

3. a/a

5 sierpnia 2019