Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości ok. 68 mb na działkach nr ewid. 366/12 oraz 366/16 położonych w Radomyślu Wielkim.

BURMISTRZ                                                                              Radomyśl Wielki dnia 05-08-2019r.
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki
BI.IV.6733.125.6.2019

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed

wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945 – tekst jednolity ) Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim obwieszcza, że:

- Nadzór Wodny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Starosta Powiatu Mieleckiego w ciągu 14 dni od otrzymania pism (odpowiednio znak BI.IV.6733.125.3.2019 oraz BI.IV.6733.125.4.2019 z dnia 08-07-2019r.) w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości ok. 68 mb na działkach nr ewid. 366/12 oraz 366/16 położonych w Radomyślu Wielkim nie zajęły stanowiska,  a więc zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienia uważa się za dokonane.

            Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości ok. 68 mb na działkach nr ewid. 366/12 oraz 366/16 położonych w Radomyślu Wielkim. Jednocześnie informuje  się  o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie.

            Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

            Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  05-08-2019r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

 

 

5 sierpnia 2019