Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 L = 63,0 mb w miejscowości Janowiec gm. Radomyśl Wielki

Radomyśl   Wielki  dnia 30-07-2019r.

BI. II 6733. 137 . 2019

                                 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2096 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że w dniu 25-07-2019r. zostało wszczęte na wniosek :  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  ul. M. Kasprzaka 25   01-224 Warszawa – Oddział Zakład Gazowniczy  w Jaśle  – pełnomocnik Dariusz Lizak – Dąbrowa  Tarnowska

postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji   inwestycji  celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63  L = 63,0 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid.   172,171,150   w miejscowości   Janowiec        gm. Radomyśl Wielki

  Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w  miejscowości   Janowiec        -  Gmina Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 30-07-2019r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 5-08-2019r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego

/-/ inż. Józef  Rybiński

 

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości   Janowiec       .        
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
6 sierpnia 2019