Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotycząca wydanego postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej instalacji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 249/1, 249/2 w obrębie geodezyjnym Partynia, gmina Radomyśl Wielki.

         Burmistrz
 Radomyśla Wielkiego

39-310 Radomyśl Wielki
           Rynek32
     powiat mielecki

BI.IV.6220.2.10.2019                                                                          Radomyśl Wielki, dnia 07-08-2019r.

INFORMACJA
Burmistrza Radomyśla Wielkiego

            Informuję, że w dniu 07-08-2019r. wydane zostało postanowienie Burmistrza Radomyśla Wielkiego znak BI.IV.6220.2.9.2019, w którym stwierdzono o konieczności przeprowadzenia przez Inwestora  Firmę PV 130 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika Sławomira Radkowskiego oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków nr 249/1, 249/2  w obrębie geodezyjnym Partynia, gmina Radomyśl Wielki, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Dane o postanowieniu zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się  na stronie internetowej http://system.sios.pl/search.

            Z treścią postanowienia można również zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 , pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie 14 680-89-16.

            Niniejsza informacja zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 07-08-2019r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w sołectwie Partynia oraz Pień a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz   

Kierownik Wydziału

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

7 sierpnia 2019