Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotycząca wydanego postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa mostu na potoku Jamnica w miejscowości Żarówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1179R Dulcza Wielka – Żarówka – Jastrząbka Stara, km 6 + 937 (km potoku 18+300)

         Burmistrz
 Radomyśla Wielkiego

39-310 Radomyśl Wielki
           Rynek32
     powiat mielecki

BI.IV.6220.5.5.2019                                                                       Radomyśl Wielki, dnia 09-08-2019r.

INFORMACJA
Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Informuję, że w dniu 09-08-2019r. wydane zostało postanowienie Burmistrza Radomyśla Wielkiego znak BI.IV.6220.5.4.2019, w którym stwierdzono o braku konieczności przeprowadzenia przez Inwestora - Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec reprezentowany przez pełnomocnika Krzysztofa Mac oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:  Przebudowa mostu na potoku Jamnica  w miejscowości Żarówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1179R Dulcza Wielka – Żarówka – Jastrząbka Stara, km 6 + 937 (km potoku 18+300), mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Dane o postanowieniu zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który prowadzony jest na stronie internetowej pod adresem http://system.sios.pl/search.

            Z treścią postanowienia można również zapoznać się w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 , pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie 14 680-89-16.

            Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.

Niniejsza informacja zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 09-08-2019r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w sołectwie Żarówka a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

 

 

 

9 sierpnia 2019