Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości ok. 68,0 mb, na działkach nr ewid. 366/12 oraz 366/16 położonych w Radomyślu Wielkim.

BURMISTRZ                                                                                        Radomyśl Wielki 13-08-2019r.
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.IV.6733.20.1.2019

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2096),   w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  obwieszcza, że decyzją znak: BI.IV.6733.20.2019 z dnia 13-08-2019r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości ok. 68,0 mb, na działkach nr ewid. 366/12 oraz 366/16 położonych w Radomyślu Wielkim.

Inwestorem w/w inwestycji jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie – Oddział w Jaśle, ul. Floriańska 112.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: p.stachowicz@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  13-08-2019r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

 

 

13 sierpnia 2019