Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu decyzje celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około L = 63,0 mb w miejscowości Janowiec gm. Radomyśl Wielki

Radomyśl   Wielki  dnia 6-09-2019r.

BI. II 6733. 23.  2019

                                 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2096 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że  decyzją tego organu znak: BI.II.6733.23.2019r. z dnia 6-09-2019r.  ustalono    decyzje celu publicznego    dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około  L = 63,0 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid.    172, 171,  150    w  miejscowości   Janowiec      gm. Radomyśl Wielki .

  Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w  miejscowości  Janowiec      -  Gmina Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 5-09--2019r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia   6-09-2019r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego

/-/ inż. Józef  Rybiński

 

1.Tablica   ogłoszeń w  miejscowości  Janowiec

2.Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim

3.a/a

6 września 2019