Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotycząca wydanego postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą:Przebudowa drogi powiatowej nr 1179R klasy "L" - lokalnej Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara km 4+452,00 ÷ 5+149,19 i km 5+168,78 ÷ 10+232,00 w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka.

         Burmistrz
 Radomyśla Wielkiego

39-310 Radomyśl Wielki
           Rynek32
     powiat mielecki

BI.IV.6220.6.6.2019                                                        Radomyśl Wielki, dnia 19-09-2019r.

INFORMACJA
Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Informuję, że w dniu 19-09-2019r. wydane zostało postanowienie Burmistrza Radomyśla Wielkiego znak BI.IV.6220.6.5.2019, w którym stwierdzono o braku konieczności przeprowadzenia przez Inwestora - Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec reprezentowany przez pełnomocnika Zbigniewa Kaczkowski oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:  Przebudowa drogi powiatowej nr 1179R klasy "L" - lokalnej Dulcza Wielka - Żarówka - Jastrząbka Stara km 4+452,00 ÷ 5+149,19 i km 5+168,78 ÷ 10+232,00 w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Dane o postanowieniu zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który prowadzony jest na stronie internetowej pod adresem http://system.sios.pl/search.

            Z treścią postanowienia można również zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie 14 680-89-16.

            Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.

Niniejsza informacja zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 19-09-2019r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w sołectwie Żarówka i Dulcza Wielka a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

 

 

 

19 września 2019