Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wydania postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R „L” - lokalnej Dulcza Wielka – Żarówka – Jastrząbka Stara, km 4+452,00÷5+149,19 i km 5+168,78÷10+232,00 w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

BI.IV.6220.6.5.2019                                                                    Radomyśl Wielki, dnia 19-09-2018r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Radomyśla Wielkiego

            Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018r., poz. 2081 –  t.j.)  w związku z art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 – t.j.),

zawiadamiam,

że w dniu 19-09-2019r. na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…(Dz. U. z 2018r., poz. 2081 t.j.) zostało wydane postanowienie Burmistrza Radomyśla Wielkiego znak BI.IV.6220.6.5.2019, w którym stwierdzono o braku konieczności przeprowadzenia przez Inwestora – Powiatowy Zarząd Dróg  w Mielcu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1179R „L” - lokalnej Dulcza Wielka – Żarówka – Jastrząbka Stara, km 4+452,00÷5+149,19 i km 5+168,78÷10+232,00 w miejscowości Dulcza Wielka  i Żarówka, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie.

            Dane o postanowieniu zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się  na stronie internetowej http://system.sios.pl/search pod numerem 91/2019.

            Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 – t.j.) Burmistrz Radomyśla Wielkiego informuje strony postępowania, że w dniu 19-09-2019r. zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie.

Zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron    o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-89-16.

            Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 19-09-2019r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w sołectwie Żarówka oraz Dulcza Wielka a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

19 września 2019